Mặt nạ màng tế bào gốc GoGo

Theo định nghĩa từ Hiệp hội nghiên cứu tế bào gốc quốc tế, tế bào gốc là những tế bào “mẹ” tạo nên cơ thể đảm bảo hai nhiệm vụ lớn. Đầu tiên là “biến hình” thành các tế bào chuyên hoá ở mô, cơ quan khác nhau để cấu thành cơ thể. Thứ hai là “mẹ” phải tự làm mới mình bằng cách phân chia tạo ra tế bào gốc khác để duy trì hoạt động cơ thể.